Condicions de Contractació i Cancel·lació

KAYAKING MONT REBEI S.L. (endavant KMR), és una empresa d’activitat turística i esportiva, domiciliada al Carrer Arrabal s/n de Pont de Montanyana, C.P.:22584 – Osca, i C.I.F.: B22253496.

1 – Per participar a les activitats que ofrereix KMR, es imprescindible saber nedar.

Els menors d’edat hauran de portar una autorització firmada pel pare, mare o tutor, o hauran d’anar acompanyats per una persona adulta que es responsabilitzarà del seu comportament.

Tots els clients estan obligats i es comprometen a realitzar l’activitat contractada, en òptimes condicions físiques y psicològiques, i en cap cas estaran sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefacents, així com qualsevol medicació o tractament que pugui alterar les seves facultats físiques o les seves capacitats cognitives i de reacció. El incumpliment d’aquest requisit suposarà per a l’infractor, la finalització immediata de la seva activitat sense dret a compensació ni reintegro.

 

2 – Les activitats que ofereix KMR estan subjectes a les condicions del medi en que es desenvolupen i de les persones que participen; por el que poden ser objecte de canvis o cancel·lació abans o durant l’activitat por diferents motius, entre els quals:

  • Motius meteorològics (tronades, vents forts, etc.).
  • Condicions ambientals adverses (nivel del embassament, falta de caudal al riu, etc.).
  • Decisions administratives (per l’aplicació de restriccions de navegació, talls d’accessos per obres, per perill de despreniments, por l’aplicació de plans de prevenció contra incendis o contra qualsevol altre risc, etc.).
  • Successos imprevistos o accidentals i, en general, qualsevol situació de perill que pugui suposar un risc significatiu per la seguretat de qualsevol dels nostres clients o treballadors.

En qualsevol d’aquests casos, la direcció de l’empresa (prèviament) o el guia que lidera l’activitat (si ho considera oportú), té el dret i la responsabilitat i l’obligació de modificar o inclús suspendre l’activitat en benefici de la seguretat dels nostres client, del nostre personal laboral i de la integritat física de qualsevol persona.

En cas d’anul·lació per part de KMR, el client tindrà dret al ajornament de l’activitat o la devolució de la totalitat de l’import abonat, sempre que l’activitat hagi tingut una duració inferior a 3h.

 

3 – El client informarà a KMR, abans de fer la reserva, de les persones que desitgin inscriure’s trobant-se en estat de gestació, persones amb diferents capacitats, persones amb disfuncions, patologies, al·lèrgies o malalties que s’hagin de tenir en compte abans i/o durant el desenvolupament de l’activitat, amb la finalitat de confirmar la disponibilitat de material específic o adaptat, concretar les necessitates d’atenció personalitzada, i valorar les possibilitates d’adaptació de l’activitat a les necessitats d’aquestes persones i viceversa, per tal de decidir en últim cas, les possibilitats i conveniència de contractar el servei.

 

4 – Les reserves hauran de fer-se a través del nostre portal web, des d’on es gestionen telemàticament els nostres recursos (places i models de kayak per dates), així com el cobrament de l’activitat.

  • Per confirmar una reserva, el client haurà d’abonar el 100% del import total.

 

5 – Els preus de les nostres activitats són per persona i inclouen: el material tècnic i de seguretat necessari, l’IVA i una assegurança de R.C. per a totes les nostres activitats + una asegurança d’accidents específica per a les excursions guiades o dirigides.

Les nostres pòlisses estan contractades amb la companyia asseguradora AXA.

La Pòlissa de R.C. Nº 08728267 cobreix totes les nostres activitats; la nostra Pòlissa d’accidents Nº 81834193, però, està condicionada a la presència d’un guia o monitor de la nostra empresa i per tant només ofereix cobertura als clients de les nostres activitats guiades o dirigides.

La informació completa i detallada sobre les condicions i cobertures de les asseguranses es troba a disposició dels clients.

A la fitxa tècnica de cada activitat s’especifica l’equipament inclòs per KMR i el que ha de portar el client.

La contractació d’altres serveis externs (allotjament, transport, …) correrà a càrrec del client, si bé per facilitar els tramites, poden ser gestionats per KMR a petició del client.

 

6 – El client pot desistir dels serveis contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, en les condicions i quanties que es detallen a continuació:

  • Quan el desistiment es produeixi amb més de 10 diés d’antelació a la data d’inici de l’activitat contractada, s’aplicarà una penalització del 10% sobre l’import total, en concepte de despeses administratives i de gestió.
  • Quan el desistiment o cancel·lació es produeixi entre els 5 i els 10 dies anteriors a la data d’inici de l’activitat contractada, s’aplicarà una penalització del 20% de l’import total de la reserva.
  • Quan el desistiment o cancel·lació es produeixi entre els 2 i els 4 dies anteriors a la data d’inici de l’activitat contractada, s’aplicarà una penalització del 40% de l’import total de la reserva.
  • Les cancel·lacions comunicades en un termini de temps inferiors a 48h a contar des del moment previst d’inici de l’activitat (10:00 del dia escollit en fer la reserva), o el fet de no presentar-se sense previ avís, a la data i hora previstes i indicades per realitzar l’activitat contractada amb KMR, suposarà, en ambos casos, la pèrdua total de l’import prèviament satisfet a l’efectuar la reserva.

7 – El compromís de KMR comença amb l’actividad contractada, pel que és responsabilitat del client el transport fina al lloc d’inici de l’activitat. El contracte i la responsabilitat de KMR afecta exclusivament a la feina directa dels seus tècnics i personal laboral així com a l’organització de l’activitat.

8 – Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa la totalitat de les presents Condicions Generals. En cas que una persona inscrigui altes, assumeix en el seu/s nom/s totes i cada una d’aquestes Condicions Generals.

Scroll to Top